sadrzaj Organizaciona struktura

Ernest Đonko, (punomoćnik ispred vlasnika kapitala)

Denis Zahirović, predsjednik

Žarko Pušić, član

Muvedet Šišić, član

Amir Karić, član

Mesud Ajanović, član

Zijo Brzina, član

Nurdin Sadiković, član

Senad Herenda - predsjednik

Dika Osmanović

Sadija Sinanović

Amra Alajbegović, direktorica Odjela

mr. sci. Mirsad Mujić, generalni direktor

mr. sci. Neziran Đogo, izvršni direktor Sektora za poštanski promet

Nedim Matoruga, dipl. ing. saob. - izvršni direktor Sektora za razvoj i informacione sisteme

mr. sci. Jasmina Trgo, izvršna direktorica Sektora za EKF poslove

Amir Vranjača, upravnik GPC-a

Kasim Mulalić, upravnik Centra pošta

Safet Sijerčić, upravnik Centra pošta

Senid Balić, upravnik Centra pošta 

Šemso Cerić, upravnik Centra pošta

Ibrahim Kelić, upravnik Centra pošta

Adin Huremović, upravnik Centra pošta

Naidin Ahmetspahić, upravnik Centra pošta

Edin Šikalo, v.d. direktora Službe 

Emir Tihić, glavni inspektor

Hajrudin Buza (obavlja poslove iz nadležnosti direktora Službe)

Mugdim Mandžuka, direktor Službe

Služba za poslove osiguranja