sadrzaj Pismonosne usluge

Pismonosne usluge, koje u strukturi ukupnih poštanskih usluga JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo učestvuju sa najvećim dijelom, su osnovne usluge, koje podrazumijevaju usluge prijema, prijenosa i uručenje pisama, dopisnica, tiskovina, sekograma i malih paketa.

Prilikom predaje pismonosne pošiljke (pisama, dopisnica, tiskovina, sekograma i malih paketa) pošiljalac može zahtijevati posebne i dopunske usluge.

Poštanske pošiljke mogu biti obične i knjižene.

Obična pismonosna pošiljka je pošiljka koju pošiljalac predaje pošti i za koju se pošiljaocu ne izdaje potvrda o prijemu, a uručuje se primaocu, također bez potvrde.

Knjižena pošiljka je pošiljka o kojoj pošta vodi evidenciju kako kod njenog prijema tako i prilikom uručenja, s tim da se pošiljaocu takve pošiljke izdaje potvrda o prijemu, odnosno, od primaoca pošiljke se zahtjeva potvrđenje da mu je pošiljka uručena.

U nastavku pročitajte više informacija o:

Vrste pismonosnih pošiljki

U unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu u pismonosne pošiljke spadaju: pisma, dopisnice, tiskovine, sekogrami i mali paketi.

PISMO

Pismo je pismonosna pošiljka koja sadrži pisano saopćenje u zatvorenom omotu bez označene vrijednosti, te svaka druga pošiljka koja, u pogledu dimenzija i mase, odgovara uvjetima predviđenim za pismo, iako ne sadrži pisano saopćenje. Pod pismom se smatraju i računi za režije, drugi računi, finansijski i drugi izvještaji i slično, adresirani na određenog primaoca.

Dimenzije i težine poštanskih pošiljki

Pismo može biti mase do 2 kg, a najmanje dimenzije pisma su 90X140 mm, odnosno maksimalne dimenzije su 900 mm, u zbiru dužine, širine i visine, s tim da nijedna od te tri dimenzije ne smije pojedinačno biti veća od 600 mm.

Pismo može biti i u obliku valjka sa najmanjom dimenzijom 170 mm u zbiru dužine i dva prečnika, s tim da dužina ne smije biti manja od 100 mm. Najveće dimenzije pisma u obliku valjka su mogu biti 1040 mm u zbiru dužine i dva prečnika, s tim da dužina ne smije biti veća od 900 mm.

Standardizirano pismo je zatvoreno pismo pravougaonog oblika mase do 20g koje se mora se nalaziti u jednobojnom omotu, debljine do 5mm, dužine koja nije manja od širine pomnožene s 1,4 i najmanje dimenzije 90x140mm do najviše  120x235mm.

Pod standardiziranim pismom smatra se i pismo u omotnici s prozirnim dijelom, koje, osim naprijed navedenih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

  • prozirni dio mora biti na udaljenosti najmanje 40 mm od gornjeg ruba omotnice, 15 mm od bočnog desnog ruba ili 15 mm od bočnog lijevog ruba ovisno na kojoj strani je prozirni dio i 15 mm od donjeg ruba (dopušteno odstupanje do 2 mm);
  • prozirni dio ne smije biti obrubljen vrpcom ili uokviren u obojeni rub i mora omogućiti lako čitanje adrese primaoca.

Na adresnoj strani standardiziranog pisma uzdužni prostor u obliku pravougaonika visine 40 mm, računajući od gornjeg ruba i dužine 74 mm, računajući od desnog ruba, predviđen je za otisak žiga i označavanje poštarine.

DOPISNICA

Dopisnica je pismonosna pošiljka izrađena od tvrdog kartona ili papira u obliku pravougaonika, a šalje se bez omotnice. Najmanje dimenzije dopisnice su 90X140 mm, a najveće 120X235 mm, uz dopušteno odstupanje od 2 mm.

Dopisnicama se smatraju sve vrste razglednica i čestitki koje odgovaraju uvjetima propisanim Pravilnikom o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga, a dopisnice koje izdaje «JP BH POŠTA» d.o.o. Sarajevo, kao svoju poštansku vrijednosnicu (poštanska dopisnica)  i koja, u zaglavlju, na prednjoj strani, moraju imati naziv "DOPISNICA – CARTE POSTALE".

TISKOVINA

Tiskovina je otvorena pošiljka čiji sadržaj nema karakteristike ličnog ili poslovnog dopisivanja, a odštampan je u više istovjetnih primjeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu. Tiskovinom se smatra i pošiljka koja sadrži knjige i štampu. Tiskovina može biti mase do 2 kg i dimenzija koje odgovaraju dimenzijama pisma. Izuzetno, tiskovina može biti mase do 5 kg, ako je sadržaj nedjeljiv ili čini cjelinu.

Tiskovina koju šalje pošiljalac bez adrese primaoca smatra se neadresiranom tiskovinom i ona se ne mora nalaziti u omotnici. Uvjeti i način predaje neadresiranih tiskovina uređuju se ugovorom kojeg sklapa pošiljalac s poštanskim operatorom.

U međunarodnom prometu tiskovine koje isti pošiljalac otprema u većim količinama na adresu istog primaoca mogu se staviti u jednu ili više posebnih vreća («M» vreće). Ukupna masa «M» vreće može biti najviše do 30 kg. 

SEKOGRAM

Sekogram je otvorena pošiljka koja sadrži pismo namijenjeno slijepim ili slabovidnim licima, otisnuto na tvrdom papiru ili nekom drugom sličnom materijalu. Sekogramom se smatraju i klišei sa znakovima sekografije i zvučna snimka ili specijalni papir, namijenjen slijepim ili slabovidnim licima. Sekogram može biti mase do 7 kg. U desnom gornjem uglu adresne strane sekograma pošiljalac je obavezan staviti oznaku "SEKOGRAM" ("CECOGRAMME") ili propisanu naljepnicu.

MALI PAKET

Mali paket je adresirana pismonosna pošiljka koja sadrži robu i druge predmete. U mali paket dopušteno je staviti svaki drugi dokument koji ima karakter aktuelnog i ličnog dopisivanja, s tim da je adresiran na primaoca paketa i da ga šalje pošiljalac koji je naveden na malom paketu.

Pošiljalac je prilikom predaje malog paketa, u lijevom gornjem dijelu adresne strane obavezan staviti oznaku "MALI PAKET" ("PETIT PAQUET") i svoju adresu.

Mali paket može biti mase do 2 kg.

na vrh

Prijem pismonosnih pošiljki

Prijem pismonosnih pošiljki  podrazumijeva preuzimanje pismonosnih pošiljki od korisnika poštanskih usluga, u pošti, na adresi pošiljaoca, putem poštanskih kovčežića, zbirnih poštanskih kovčežića ili putem poštonoše na širem i najširem dostavnom području.

Kod prijema pismonosnih pošiljki primjenjuju se slijedeći propisi:

  • za pismonosne pošiljke u unutrašnjem saobraćaju/prometu koje sadrže predmete za čiji je prijem potrebno odobrenje ili potvrda nadležnog državnog organa, ovlaštene ustanove ili organizacije, pošiljalac je obavezan takvo odobrenje predati zajedno s pošiljkom;
  • za prijem pismonosnih pošiljki u međunarodnom saobraćaju/prometu, čiji sadržaj podliježe carinskom pregledu ili deviznoj kontroli, primjenjuju se carinski i devizni propisi i propisi Svjetske poštanske unije. Pošiljke u međunarodnom saobraćaju/ prometu čiji sadržaj podliježe carinskom i deviznom pregledu moraju se predati otvorene zajedno s potrebnim obrascima (CN 22 ili CN 23), a mogu se predati samo kao preporučeno pismo, vrijednosno pismo, paket i EMS pošiljka.

Pismonosna pošiljka u unutrašnjem saobraćaju/prometu, koja sadrži žive životinje, može se predati kao paket i EMS pošiljka. Izuzetno u pismonosne pošiljke (preporučeno pismo i vrijednosno pismo) mogu se staviti pčele, pijavice i dudov svilac. Iste odredbe vrijede i za pošiljke u međunarodnom prometu, osim vrijednosnih pisama u kojima se ne mogu slati žive životinje. Pošiljke koje sadrže žive životinje moraju se predati kao hitne pošiljke ili EMS pošiljke.
U pošti se obavlja prijem svih pismonosnih pošiljki u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju/prometu. Obična pismonosna pošiljka može se predati ubacivanjem u poštanski kovčežić, u zbirni poštanski kovčežić ili poštonoši na širem i najširem dostavnom području na kojima se mogu, osim pošiljki iz prethodnog stava poštonoši predati sve poštanske pošiljke mase do 1 kg i vrijednosti do 100,00 KM, osim brzojavnih uputnica i EMS pošiljki.

 

 

na vrh

Rokovi i standardi prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki

Pod rokom i standardom prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki podrazumijeva se vrijeme od prijema pošiljke do uručenja primaocu. Vrijeme prijema pismonosne pošiljke utvrđuje se na osnovu otiska žiga na potvrdi o prijemu pošiljke, odnosno na pošiljci kada se ne daje potvrda o prijemu pošiljke.

Rokovi prijenosa i uručenja definisani su za pismonosne pošiljke u unutrašnjem, a standardi prijenosa i uručenja za pismonosne pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu.

Unutrašnji poštanski promet

"JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo je obavezna pismonosne pošiljke u unutrašnjem poštanskom prometu uručiti u slijedećim rokovima:

pismonosne pošiljke koje se primaju i uručuju na području istog poštanskog centra  (Kantona), u roku od:

- jednog radnog dana za prioritetne i hitne pošiljke;

- tri radna dana za sve ostale pošiljke;

pismonosne pošiljke koje se primaju na području jednog poštanskog centra (Kantona), a uručuju na području drugog poštanskog centra (Kantona) ili drugog poštanskog operatora (HP Mostar i PS Banja Luka):

- dva radna dana za prioritetne;

- četiri radna dana za sve ostale pošiljke.

Međunarodni poštanski promet

Standardi prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki (pdf) u međunarodnom poštanskom prometu predstavljaju okvirno, a ne garantovano vrijeme prijenosa. JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo nije obavezna pismonosne pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu uručiti u skladu sa standardima.

Pod standardom prijenosa i uručenja pismonosnih pošiljki (pdf), koje prispijevaju u BiH podrazumijeva se vrijeme od prispijeća pošiljke u izmjeničnu poštu do uručenja primaocu.

U rokove i standarde prijenosa i uručenja se ne računaju:

- dan prijema pošiljke;

- vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese primaoca;

- vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivice poštanskog operatora;

- neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava pismonosnih pošiljki;

- vrijeme trajanja carinskog postupka u odredišnoj zemlji.

POŠTA je obavezna telegrafske/brzojavne uputnice isplatiti u slijedećim rokovima:

telegrafske/brzojavne uputnice primljene na području sjedišta grada, koje su adresirane za primaoca na području istog ili sjedištu drugog grada u roku od:

- šest sati za hitne uputnice;

- osam sati za ostale uputnice.

telegrafske/brzojavne uputnice, za područja koja nisu navedena u tački 1, u roku od:

- osam sati za hitne uputnice;

- deset sati za ostale uputnice.

U rokove se ne uračunava:

- vrijeme kad pošta ne radi;

- vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese primaoca;

- vrijeme kašnjenja zbog više sile i tehničkih smetnji nastalih bez krivice "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo.

na vrh

Zabranjeni predmeti

S obzirom na to što BH Pošta prenosi pošiljke unutar Bosne i Hercegovine, odnosno u druge zemlje, od pošiljaoca do primaoca, a da pri tom nema uvid i, u pravilu, ne može znati šta se u pošiljkama nalazi, neophodno je da se svim pošiljaocima daje do znanja koje predmete i stvari ne smiju stavljati, ili koje predmete mogu staviti uvjetno u poštanske pošiljke, a sve u svrhu da se pošta ili primalac osigura od eventualne štete prouzrokovane sadržajem pošiljke koja se predaje na prijenos, odnosno da se zaštite interesi zemlje kada se radi o otpremi pošiljke u međunarodnom saobraćaju/prometu.

Korisniku poštanskih usluga zabranjena je predaja poštanskih pošiljki koje sadrže sljedeće predmete ili tvari:

  • koji po svojoj prirodi ili ambalaži mogu biti štetni za normalno odvijanje poštanskog saobraćaja/prometa time što predstavljaju opasnost (u pogledu zagađenja, oštećenja ili života) za zaposlenike pošte ili za poštanska transportna sredstva i poštansku opremu ili za ostale poštanske pošiljke;
  • eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete čiji je prijem povezan s opasnošću za druge pošiljke, poštanske objekte i opremu, te prijevozna sredstva ili za zdravlje i život ljudi (barut, benzin, petrolej, jake kiseline);
  • predmete čiji je promet zakonom zabranjen (opijum, morfijum, kokain i druge droge) ukoliko se ne razmjenjuju između zakonom ovlaštenih institucija (bolnice, tvornice lijekova i zdrastveni zavodi), odnosno u međunarodnom saobraćaju/prometu u medicinske i naučne svrhe, između zemalja koje ih pod tim uvjetima prihvaćaju;
  • predmeti čiji je promet zabranjen u unutrašnjem saobraćaju/prometu (zabranjene publikacije), odnosno čiji je uvoz zabranjen po zakonodavstvu odredišne zemlje u međunarodnom saobraćaju/prometu;
  • žive životinje u pismonosnim pošiljkama osim pčela, pijavica i svilenih buba, u međunarodnom saobraćaju/prometu dozvoljena je otprema živih životinja u poštanskim paketima samo za one zemlje koje odobravaju taj promet i u svom unutrašnjem saobraćaju/prometu;
  • pošiljke nemoralnog sadržaja.

U poštanskim pošiljkama ne mogu se prenositi žive životinje osim pčela, pijavica i dudovih svilaca. U slučaju da postoji opravdana dvojba da poštanska pošiljka sadrži neke od naprijed navedenih predmeta javni poštanski operater zadužen za pružanje poštanskih usluga može komisijski pregledati sadržaj pošiljke.

Dalji postupak sa pošiljkama za koje se utvrdi da sadrže neke od nevedenih predmeta definiran je Pravilnikom o općim uvjetima za pružanje poštanskih usluga.

Za dodatne informacije pozovite 1312 (naš Call Centar):
ili pošaljite upit na e-mail: kontaktcentar@posta.ba

na vrh