sadrzaj Paketske usluge

Pod paketskim uslugama podrazumjevaju se usluge prijema, prijenosa i uručenja paketa adresiranih na određenog primaoca.

Paketske usluge, kao jedan od servisa koje nudi „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, namijenjen je fizičkim i pravnim licima koja žele, da na kvalitetan i siguran način, pošalju robu i različite predmete primaocima u zemlji i inostranstvu.

U nastavku pročitajte više informacija o:

Vrste paketa

Svi paketi u unutrašnjem saobraćaju/prometu moraju imati označenu vrijednost i s obzirom na vrijednost mogu biti: običan paket i paket s označenom vrijednosti - vrijednosni paket.

Običan paket, čija je označena vrijednost do 100,00 KM, prilikom predaje paketa, pošiljalac je dužan naznačiti vrijednost tog paketa na obrascu kojim isti predaje pošti na prijenos. Označena vrijednost ne može biti veća od stvarne vrijednosti sadržaja paketa.

Paketi čija vrijednost prelazi 100,00 KM, nazivaju se vrijednosni paketi na kojima je pošiljalac, kao i na obrascu koji prati paket, obavezan naznačiti vrijednost paketa.

U međunarodnom poštanskom saobraćaju/prometu paketi se primaju samo za one zemlje koje to dozvoljavaju, sa maksimalnom visinom označene vrijednosti koje su te zemlje usvojile.

Paket je zatvorena poštanska pošiljka mase do 31,5 kg i koja može sadržavati robu i druge predmete. Pošiljaocu se izdaje potvrda o prijemu paketa, a prilikom uručenja, primalac je obavezan, svojim potpisom potvrditi prijem paketa.

Dimenzije paketa u unutrašnjem saobraćaju/prometu ne smiju biti veće od 3 000 mm u zbiru dužine i obima paketa na najširem dijelu poprečno, s tim da najveća dimenzija ne može biti veća od 1 500 mm. Paket ne smije biti manjih dimenzija od najmanjih dimenzija propisanih za pismo, s tim da adresna strana mora imati najmanje 90X140 mm.

Paket mora imati na adresnoj strani, sem adrese primaoca i pošiljaoca, odgovarajuću naljepnicu s nazivom pošte koja je primila pošiljku, te broj pošiljke. Ako naljepnica nema naziv pošte, na nju se stavlja otisak žiga prijemne pošte. Na paket se upisuje masa u kilogramima i gramima, s tim da se svaki dio od deset grama zaokružuje na više.

U unutrašnjem prometu paket mora imati označenu vrijednost. Vrijednost sadržaja paketa mora biti označena brojkom i slovima u lijevom donjem dijelu adresne strane. Označena vrijednost mora odgovarati stvarnoj vrijednosti ili značenju sadržaja za pošiljaoca, o čemu pošiljalac potpisuje izjavu na potvrdi o prijemu paketa.

Najveća označena vrijednost paketa može biti 10.000,00 KM, s tim što «JP BH POŠTA» d.o.o. Sarajevo, može svojom odlukom utvrđeni iznos smanjiti ili povećati. U međunarodnom prometu paket se može predati sa i bez označene vrijednosti.

 

na vrh

Prijem paketskih pošiljki

Prijem paketske pošiljke je preuzimanje pošiljke od strane korisnika poštanskih usluga u pošti i na adresi pošiljaoca, ako je to ugovorom definirano.

Kod prijema paketske pošiljke primjenjuju se slijedeći propisi:

  • za paketsku pošiljku u unutrašnjem saobraćaju/prometu koje sadrže predmete za čiji je prijem potrebno odobrenje ili potvrda nadležnog državnog organa, ovlaštene ustanove ili organizacije, pošiljalac je obavezan takvo odobrenje predati zajedno s pošiljkom;
  • za prijem paketske pošiljke u međunarodnom saobraćaju/prometu, čiji sadržaj podliježe carinskom pregledu ili deviznoj kontroli, primjenjuju se carinski i devizni propisi i propisi Svjetske poštanske unije. Pošiljke u međunarodnom saobraćaju/prometu čiji sadržaj podliježe carinskom i deviznom pregledu moraju se predati otvorene zajedno s potrebnim obrascima (CP 72).Paket u unutrašnjem saobraćaju/prometu, koji sadrži žive životinje, lako lomljive predmete, tečnosti, lako topljive materije, dijelove životinjskog ili ljudskog organa, urne s pepelom, osjetljive uređaje, zarazne materije i sl. pošiljalac je obavezan predati kao izdvojeni paket.

Paket koji sadrži žive životinje ili lako kvarljivu robu mora se predati kao vrlo hitan. 

Uvjeti za prijem paketa u međunarodnom saobraćaju/prometu propisani su aktima Svjetske poštanske unije.

na vrh

Rokovi i standardi prijenosa i uručenja paketa

Pod rokom i standardom prijenosa i uručenja paketa podrazumijeva se vrijeme od prijema pošiljke do uručenja primaocu. Vrijeme prijema paketske pošiljke utvrđuje se na osnovu otiska žiga na potvrdi o prijemu pošiljke, odnosno na pošiljci kada se ne daje potvrda o prijemu pošiljke.

Rokovi prijenosa i uručenja definisani su za pakete u unutrašnjem, a standardi prijenosa i uručenja za pakete u međunarodnom poštanskom prometu.

Unutrašnji poštanski promet

"JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo je obavezna paketsku pošiljku uručiti u slijedećim rokovima:

paketska pošiljka koja se prima i uručuju na području istog poštanskog centra (Kantona), u roku od:

- jednog radnog dana za prioritetne i hitne pošiljke;

- tri radna dana za sve ostale pošiljke.

paketska pošiljka koje se prima na području jednog poštanskog centra (Kantona), a uručuje na području drugog poštanskog centra (Kantona) ili drugog poštanskog operatora (HP Mostar i PS Banja Luka):

- dva radna dana za prioritetne i hitne pošiljke;

- četiri radna dana za sve ostale pošiljke.

Međunarodni poštanski promet

Standardi prijenosa i uručenja  paketa (pdf) u međunarodnom poštanskom prometu predstavljaju okvirno, a ne garantovano vrijeme prijenosa. JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo nije obavezna pakete u međunarodnom poštanskom prometu uručiti u skladu sa standardima.

Pod standardom prijenosa i uručenja paketa (pdf) koji prispijevaju u BiH podrazumijeva se vrijeme od prijspjeća pošiljke u izmjeničnu poštu do uručenja primaocu.

U rokove i standarde prijenosa i uručenja se ne računaju:

- dan prijema pošiljke;

- vrijeme kašnjenja zbog netačne i nepotpune adrese primaoca;

- vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivice poštanskog operatora;

- neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava pismonosnih pošiljki;

- vrijeme trajanja carinskog postupka u odredišnoj zemlji.

na vrh

Zabranjeni predmeti u sadržaju pošiljke 

 

Zabranjena je predaja poštanskih pošiljaka koje sadrže:

1. eksplozivne i lako zapaljive predmete i predmete čiji je prijem povezan sa opasnošću za druge pošiljke, poštanske objekte i opremu, te prijevozna sredstva ili po zdravlje i život ljudi;

2. predmete čiji je promet zakonom zabranjen;

3. opojne droge, osim kada su pošiljalac i primalac zakonom ovlašteni za promet ili upotrebu opojnih droga;

U poštanskim pošiljkama ne mogu se prenositi žive životinje osim pčela, pijavica i dudovih svilaca.

Postupak sa pošiljkama za koje se utvrdi da sadrže neke od navedenih zabranjenih predmeta utvrđuje se Općim uvjetima.

Za dodatne informacije pozovite 1312 (naš Call Centar):
ili pošaljite upit na e-mail: kontaktcentar@posta.ba

na vrh