sadrzaj Telegram

Telegram je pisana poruka koje se prenosi od pošiljaoca do primatelja posredovanjem pošte.

Korisnici mogu predati telegram:

  • pozivom na telefonski broj  1202
  • u pošti, na šalteru

Telegram može biti:

Luksuzni telegram je vrsta posebne usluge uručenja telegrama na posebnom obrascu, prigodan za čestitke povodom državnih i drugih praznika, proslava, radosnih događaja, godišnjica, kao i prilikom izjavljivanja saučešća.

Uputnički telegram je telegram pomoću kojeg pošiljalac doznačuje određeni novčani iznos radi isplate tog iznosa primaocu i služi kao isplatna isprava. Ovaj telegram može imati posebno saopćenje za primaoca.

Telegram se, po pravilu, uručuje isključivo na ruke primaocu.

Ukoliko pošiljalac želi da njegov telegram bude uručen tačno određenog dana, pošta mu omogućava ovu uslugu, s tim da je maksimalan rok od prijema do uručenja 30 dana od dana predaje telegrama.

Telegram se može poslati i na engleskom jeziku, ali je u tom slučaju potrebno predati precizan tekst na poštanskom šalteru.

Prilikom obavljanja brzojavnih usluga BH Pošta je obavezna osigurati tajnost. Podaci o telegramima daju se jedino na pisani zahtjev pošiljaoca, primaoca ili njihove opunomoćene osobe, te na pisani zahtjev suda, državnog tužioca, istražnih i drugih državnih tijela.

Radno vrijeme Službe Telegrafa je od 07:00 - 20:00 (ponedjeljak - subota)

Za dodatne informacije pozovite 1312 (naš Call Centar):
ili pošaljite upit na e-mail: kontaktcentar@posta.ba