aktulenosti Aktuelnosti

Apr

20

Poziv za učešće u predlaganju tema i motiva za Program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka za 2016. godinu


 “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo i ove godine pokreće aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva za Program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka. Tim povodom pozivamo državne, federalne, kantonalne institucije, opštine i druge organizacije u BiH da svojim prijedlozima daju doprinos u očuvanju kulturnog, istorijskog i prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, a koji bi bili zastupljeni na prigodnim i redovnim poštanskim markama u 2016. godini.

Prigodne poštanske marke imaju za cilj da temom i motivom obilježe značajne događaje, da afirmišu kulturne i prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine ili da obillježe jubileje ili datume iz nacionalne ili svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnosti, kao i značajne  sportske  i druge manifestacije.

Ove poštanske marke koriste se u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu, a izdaju se na osnovu usvojenog godišnjeg Plana i programa izdavanja poštanskih maraka, koji se donosi, unaprijed, za svaku godinu.

Molimo Vas da svoje prijedloge dostavite, najkasnije do 15.06.2015. godine, na adresu: 
JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, BiH ili na
e-mail: philately@posta.ba.

Izbor tema i motiva, koje do ovog roka budu prispjele u BH POŠTU, izvršit će se na osnovu kriterija za izdavanje i obilježavanje poštanskih maraka i vrijednosnica definisanih Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Prijedlozi koji ne stignu na vrijeme, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije regulisane Pravilnikom, neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na  telefone: (033) 252-707, 252-708, putem  faxa: (033) 252-702 ili na e-mail: philately@posta.ba.   


arhiva arhiva